מוצר נוסף בהצלחה
2020-08-28T12:50:05+03:00
D.S.A מערכות   ו/או מי מטעמה (להלן: " די.אס.איי. מערכות "):
 
 
1.   השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 
2.   D.S.A מערכות לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 
3.   הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו.
 
4.   מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של D.S.A. מערכות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של D.S.A. מערכות, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של D.S.A. מערכות בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 
5.    D.S.A. מערכות ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים לרבות זמני אספקה. זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, D.S.A מערכות אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
 
6.   השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (ASIS) בהתאם להחלטת D.S.A מערכות, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי D.S.A מערכות או מי מבעליה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 
7.   D.S.A מערכות רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם ומועד אספקתם של המוצרים ו/או השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי D.S.A מערכות בקשר לכך.
 
  
8.  D.S.A. מערכות אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי 
D.S.A. מערכות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל D.S.A מערכות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, D.S.A. מערכות או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 
9.     D.S.A מערכות תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר D.S.A. מערכות. במקרה זה רשאית D.S.A מערכות למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 
10.  D.S.A. מערכות רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. D.S.A מערכות לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.
 
11. אין D.S.A. מערכות מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר D.S.A מערכות אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, D.S.A מערכות לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.
 
12.  מבלי לגרוע מהאמור לעילD.S.A. מערכות אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר D.S.A. מערכות ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

13.D.S.A מערכות רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר D.S.A. מערכות אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.
 
14. אתה תשפה את D.S.A מערכות, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
15.  הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי
התאמה, גוברות עליהן. 
D.S.A מערכות רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.D.S.A. מערכות תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
 
16.  על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע
להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
 
ביטול עסקאות:
 
1. לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק.
 
2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו, הביטול יעשה באמצעות מכתב וישלח בפקס ו/או דואר אלקטרוני ישירות אל החנות.
 
3. במקרה של ביטול יחוייב הלקוח בשעור של 5% אך לא פחות מ-100 ש"ח בהתאם לחוק.
 
4. על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה  ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
 
5. במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, יחוייב הלקוח בגין דמי משלוח.
 
6. מוצרים שהורכבו ופורקו לא ניתן להחזיר.
 
7. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה
 
8.התמונות באתר הן להמחשה בלבד. ועל כן החזר של המוצר יהיה כפוף להחזר של 5% בעת החזרתו
אם שביעות רצונו של הלקוח
 
משלוחים:
ימי אספקת המשלוח המצויינים הם בכפוף להבטחת דואר ישראל. אי קבלת המשלוח או עיכוב בזמן המשלוח הינה אחריות דואר ישראל בלבד.
משלוח הנעשה באתר ישלח יום למחרת ההזמנה במידה והמוצר במלאי.
משלוחים הנעשו בזמן סוף שבוע (חמישי-שבת) לא יחשבו ימי עסקים כמו כן ימי שישי ושבת אינם נחשבים ימי עסקים הנכנסים לזמן אספקת המשלוח.
משלוחים יישלחו רק לאחר אישור עסקה מחברת האשראי.
ימי העסקים מחושבים מרגע שליחת המשלוח עצמו, כמו כן יש אפשרות כי יהיה עיכוב של יום עד יומיים במשלוח. 
במידה ונכנסה הזמנה והמוצר אינו במלאי D.S.A שומרת לעצמה את הזכות לנסות להשיגו עד חמישה ימי עסקים.
אם המוצר הושג הוא יישלח ומתאריך זה ייחשבו ימי העסקים למשלוח. במידה ולא הלקוח יעודכן עד חמישה ימי עסקים ממעמד המשלוח.